Kennisgeving inzake gegevensbescherming voor sollicitanten voor Doosan Industrial Vehicle Europe

Dit gegevensbeschermingsbericht voor sollicitanten regelt de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Doosan Industrial Vehicle Europe NV (hierna: “DIVEU”) en de aan haar gelieerde ondernemingen in het kader van uw sollicitatie naar een baan bij DIVEU of een van haar gelieerde ondernemingen, hetzij door middel van de carrièrepagina ((https://doosaniv.com/eu/nl/vacatures/) of een website van een van de aan DIVEU gelieerde ondernemingen (de “Websites”) of op enige andere wijze, of door enige andere wijze, en de daarop volgende communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax en socialemediakanalen (bijv. LinkedIn) in verband met vacatures.

 

OPMERKING 1. Dit gegevensbeschermingsbericht voor sollicitanten heeft betrekking op de specifieke verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten die solliciteren naar een baan bij het DIVEU of aan haar gelieerde ondernemingen. Voor onze algemene mededeling inzake gegevensbescherming met betrekking tot het gebruik van onze websites en onze communicatie met u in een andere hoedanigheid dan als sollicitant, verwijzen wij u naar onze algemene mededeling inzake gegevensbescherming.

OPMERKING 2. Als u informatie wilt over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken via cookies, social plugins en andere soorten traceertechnologie, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Door gebruik te maken van het formulier op de carrière webpagina, te klikken op “Verstuur Bericht” en uw aanvraag in te dienen na op de hoogte te zijn gesteld van deze mededeling over de bescherming van persoonsgegevens van de sollicitant in de disclaimer van de carrière webpagina, erkent u dat u deze mededeling aandachtig hebt gelezen en dat u ermee akkoord gaat zonder voorbehoud.

 

 1. IN HET ALGMEEN
  • Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Doosan Industrial Vehicle Europe NV, Europark Noord 36 A, 9100 Sint-Niklaas, met het ondernemingsnummer 0836669342 en zijn filialen (hierna: “DIVEU”, “wij”, “ons”, “onze”). U kunt contact met ons opnemen via e-mail op privacy@doosan-iv.eu.
  • Elke verwijzing in deze Kennisgeving inzake gegevensbescherming naar bepaalde wetten of voorschriften omvat ook elke wijziging, vervanging of nietigverklaring van deze wetten of voorschriften, met inbegrip van alle daarmee verband houdende uitvoerende beslissingen.
  • Wij behouden ons het recht voor om dit gegevensbeschermingsbericht voor aanvragers van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen worden gecommuniceerd via de Websites. Als wij een dergelijke e-mail niet van u ontvangen binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen zijn aangekondigd op de Websites, wordt u geacht alle wijzigingen te hebben aanvaard

.

 1. SOORTEN PERSOONLIJKE GEGEVENS DAT WE VERWERKEN
  • Wanneer u solliciteert naar een baan bij DIVEU, verzamelen we de volgende persoonlijke gegevens over u:
   • Uw contactgegevens en de basisgegevens die u ons verstrekt, zoals uw foto, naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, enz;
   • Hervattingsgerelateerde informatie, zoals voormalige en huidige werkgever, werkervaring, opleiding, vaardigheden, referenties, enz;
   • Alle andere persoonlijke gegevens die u ons in het kader van uw sollicitatie verstrekt;
  • In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonlijke gegevens rechtstreeks van u. Indien u echter via een extern rekruteringsbedrijf solliciteert, worden uw persoonlijke gegevens door ons ontvangen via het externe rekruteringsbedrijf. Het is de verantwoordelijkheid van dat bedrijf om de informatie in dit bericht over de bescherming van persoonsgegevens van de sollicitant aan u door te geven. Wij raden u aan het privacybeleid van uw externe wervingsbureau te raadplegen om na te gaan welke persoonsgegevens het over u verwerkt, wat de voorwaarden zijn voor die verwerking en hoe u uw rechten ten opzichte van dat bedrijf kunt uitoefenen. Wij zullen de persoonlijke gegevens die u via de carrièrepagina of op enige andere wijze aan externe wervingsbureaus doorgeven, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.
  • Als wij u een functie aanbieden, kan onze interne rekruteringsafdeling ook persoonlijke gegevens met betrekking tot uw sollicitatie aan uw profiel toevoegen.
  • Onze aanvraagprocedure, in het bijzonder via het aanvraagformulier op de Websites, is niet bedoeld voor de verwerking van persoonlijke gegevens die kunnen worden opgevat als speciale categorieën van persoonlijke gegevens. Bijzondere categorieën van persoonlijke gegevens zijn persoonlijke gegevens die betrekking hebben op uw ras of etniciteit, politieke voorkeuren, religieuze overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, uw gezondheid of seksleven of criminele geschiedenis. Als dergelijke informatie relevant wordt als onderdeel van de aanvraagprocedure, zal u hier specifiek om worden gevraagd en zal u de gelegenheid worden geboden om toestemming te geven voor de verwerking van deze speciale categorieën van persoonlijke gegevens afzonderlijk.
   Indien u er desondanks voor kiest om speciale categorieën van persoonlijke gegevens over uzelf te uploaden of anderszins te verstrekken, vormt het uploaden of verstrekken van deze gegevens uw vrijelijk gegeven, specifieke, geïnformeerde, expliciete en ondubbelzinnige schriftelijke toestemming voor onze verwerking van deze gegevens in overeenstemming met dit gegevensbeschermingsbericht voor aanvragers.

 

 1. DOELEINDEN WAARVOOR WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN
  • Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om u in staat te stellen bij ons te solliciteren en om ons in staat te stellen uw sollicitatie te verwerken, te beoordelen en te beslissen.
  • Wij verwerken uw persoonsgegevens om ons in staat te stellen ons te verdedigen in geval van een geschil over uw aanvraag (zoals in verband met onze afwijzing van uw aanvraag).
  • Als een sollicitatieprocedure voor een bepaalde functie bij ons tot een succesvol resultaat leidt, kunnen de door u verstrekte persoonlijke gegevens voor personeelsdoeleinden worden gebruikt voor alle aspecten die verband houden met uw dienstverband bij ons.
  • Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om statistische analyses uit te voeren om ons sollicitatie- en rekruteringsproces en ons dienstenaanbod in het algemeen te verbeteren. Deze verwerking gebeurt waar mogelijk op een pseudo-geanonimiseerde manier.
  • Wij verwerken uw persoonsgegevens om derden te informeren in het kader van een mogelijke fusie met, overname door/van, splitsing door of andere aandelen- of vermogensrechtelijke koopovereenkomst met die derde en zijn adviseurs, zelfs als die derde partij buiten de Europese Unie is gevestigd.
  • Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan een redelijk verzoek van bevoegde wetshandhavers of vertegenwoordigers, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of -organen, met inbegrip van bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.
  • Wij verwerken uw persoonsgegevens om derden te informeren in het kader van een mogelijke fusie met, overname door/van, splitsing door of andere aandelen- of vermogensrechtelijke koopovereenkomst met die derde en zijn adviseurs, zelfs als die derde partij buiten de Europese Unie is gevestigd.
  • Wij verwerken uw persoonlijke gegevens ook voor het behoud van onze legitieme belangen of die van onze partners of een derde partij als uw applicatie-gerelateerd gebruik van de Websites of uw applicatie in het algemeen kan worden overwogen: (a) een schending van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van de Websites of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een gevaar of bedreiging voor de veiligheid of integriteit van onze Websites, sociale-mediakanalen of andere communicatiekanalen of de onderliggende IT-systemen van een van onze of aan onze gelieerde ondernemingen als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op enigerlei wijze haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, hatelijk, kwetsend of op enigerlei andere wijze ongepast of illegaal.

 

 1. WETTELIJKE BASIS VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
  • Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het in artikel 1 genoemde doel, omdat die verwerking noodzakelijk is om op uw verzoek maatregelen te kunnen nemen voordat u een overeenkomst aangaat.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens voor het in artikel 2 genoemde doel is noodzakelijk voor de bescherming van onze legitieme verdediging in geval van een geschil.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens voor het in artikel 3 genoemde doel is noodzakelijk voor de bescherming van ons legitieme belang om tijd en middelen te besparen om een efficiëntere bedrijfsvoering mogelijk te maken door, indien toegestaan, reeds beschikbare informatie te hergebruiken.
  • de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor het in artikel 4 genoemde doel is noodzakelijk voor de bescherming van onze legitieme belangen om onze websites, sociale mediakanalen, producten en diensten voortdurend te verbeteren om u de best mogelijke ervaring te garanderen.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens voor het in artikel 5 genoemde doel is noodzakelijk om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen
  • De verwerking van uw persoonlijke gegevens voor het in artikel 6 genoemde doel is noodzakelijk voor de bescherming van ons legitieme belang om normale zakelijke of M&A-transacties te kunnen onderzoeken of uitvoeren.
  • De verwerking van uw persoonlijke gegevens voor het in artikel 7 genoemde doel is noodzakelijk voor de bescherming van onze legitieme belangen om onze websites, sociale mediakanalen, producten en diensten te beschermen tegen misbruik en illegale activiteiten.

 

 1. AAN WIE WIJ UW GEGEVENS STUREN
  • Wij vertrouwen op externe verwerkers om u onze websites en sociale media kanalen, inclusief de carrièrepagina, te leveren en om uw persoonlijke gegevens namens ons te verwerken. Deze externe verwerkers mogen uw persoonlijke gegevens alleen namens ons verwerken na onze uitdrukkelijke schriftelijke opdracht.
  • Wij delen uw persoonlijke gegevens met andere entiteiten binnen de Doosan Groep van bedrijven. We zullen er echter voor zorgen dat alle Doosanentiteiten er zorgvuldig op toezien dat alle verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming is met de bepalingen in dit gegevensbeschermingsbericht voor aanvragers.
  • Uw persoonlijke gegevens kunnen op ons eigen initiatief worden gedeeld met de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs of als er gegronde verdenkingen bestaan van een onwettige daad of misdaad die u in het kader van uw aanvraag hebt gepleegd.
 2. LOCATIE EN OVERRACHT
  • Wij verwerken uw persoonsgegevens in de eerste plaats binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden die in artikel 3 van deze kennisgeving voor sollicitanten zijn uiteengezet, kunnen wij uw persoonsgegevens echter ook doorgeven aan andere entiteiten binnen onze Groep of aan derden die namens ons verwerken buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zal DIVEU ervoor zorgen dat er waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen, evenals alle rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die u zou kunnen genieten onder de toepasselijke dwingende wetgeving.
  • Elke entiteit buiten de EER die uw persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om adequate waarborgen in acht te nemen om de veiligheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen. Dergelijke waarborgen zullen het gevolg zijn van:
   • Het land van de ontvanger dat wetgeving heeft die als gelijkwaardig kan worden beschouwd aan de bescherming die binnen de EER wordt geboden; of
   • Van een contractuele afspraak tussen ons en die entiteit. Al onze entiteiten zijn partij bij een contractuele overeenkomst die gebaseerd is op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie (beschikking C(2004)5721 van de Commissie).

 

 1. KWALITEITSGARANTIES
  • Uw persoonsgegevens worden slechts verwerkt zolang als nodig is om de in artikel 3 van dit gegevensbeschermingsbericht voor aanvragers vermelde doeleinden te bereiken of totdat u uw toestemming voor de verwerking van speciale categorieën van persoonsgegevens intrekt. Wij zullen uw persoonlijke gegevens anonimiseren wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 3 van dit gegevensbeschermingsbericht voor aanvragers, tenzij dat wel het geval is:
   • Een hoger belang van DIVEU of een andere derde partij om uw persoonlijke gegevens identificeerbaar te houden;
   • Een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel dat ons verhindert ze te anonimiseren.
  • U begrijpt dat een essentieel aspect van het gebruik van onze carrièrepagina, of het anderszins solliciteren naar een functie bij ons of onze gelieerde ondernemingen, bestaat uit het beoordelen van uw professionele en relevante persoonlijke kenmerken om een geschikte functie bij ons of onze gelieerde ondernemingen te vinden of om uw geschiktheid voor een bepaalde functie te bepalen. Dit betekent dat wij een profiel van u opbouwen en gebruiken op basis van deze relevante kenmerken. Deze beoordelingen zijn echter nooit volledig geautomatiseerd en vereisen menselijke tussenkomst.
  • Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal, alsmede tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een “need-to-know”-basis en is onderworpen aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging verplichtingen zijn die nooit kunnen worden gegarandeerd.

 

 1. UW RECHTEN
  • U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonlijke gegevens die wij verwerken. Wij behouden ons het recht voor om administratieve kosten in rekening te brengen voor meerdere volgende verzoeken om toegang die duidelijk worden ingediend met als doel ons te hinderen of schade te berokkenen. Bij elk verzoek moet worden aangegeven voor welke verwerkingsactiviteiten u uw recht op toegang wenst uit te oefenen en tot welke gegevenscategorieën u toegang wenst te verkrijgen.
  • U heeft het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens die onjuist zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Indien u een verzoek om correctie indient, dient dit verzoek vergezeld te gaan van een bewijs van de onjuistheid van de gegevens waarvoor correctie wordt gevraagd.
  • U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken
  • U heeft het recht om te vragen dat uw persoonlijke gegevens worden gewist als deze gegevens niet meer nodig zijn in het licht van de in artikel 3 hierboven genoemde doeleinden of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Wij zullen echter een verzoek tot verwijdering van de gegevens beoordelen:
   • DIVEU of enige andere derde partij;
   • Alle wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die in tegenspraak kunnen zijn met een dergelijke schrapping.
  • In plaats van de verwijdering kunt u ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als (a) u de juistheid van de gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is, of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de in artikel 3 genoemde doeleinden.
  • U hebt het recht u te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
  • U heeft het recht om alle persoonlijke gegevens die u ons in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat van ons te ontvangen.
  • Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@doosan-iv.eu. Een e-mail met het verzoek om een recht uit te oefenen zal niet worden opgevat als toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens die verder gaat dan wat nodig is voor de behandeling van uw verzoek. Elk verzoek moet duidelijk vermelden welk recht u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor indien nodig. De aanvraag moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst.Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen van dit verzoek. Indien het verzoek gegrond blijkt te zijn, zullen wij het zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek in behandeling nemen.
  • Als u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan gerust contact met ons op via e-mail op privacy@doosan-iv.eu. Indien u niet tevreden blijft met ons antwoord, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de lokale gegevensbeschermingsautoriteit.