Cookiebeleid voor

Doosan Industrial Vehicle Europe

Cookiebeleid voor Doosan Industrial Vehicle Europe

Dit Cookiebeleid regelt het gebruik van cookies en plugins voor sociale media op de websites van de Doosan-groep www.doosan-iv.eu (hierna: de “Website”).

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een apparaat worden opgeslagen en die bepaalde informatie en soms persoonlijke gegevens bevatten. Sociale-mediaplugins zijn kleine stukjes software die ontwikkeld en geleverd worden door sociale-mediadienstverleners, die sociale media-integratie toevoegen wanneer ze ingebouwd zijn in de Website.

Als u algemene informatie wilt over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken anders dan via cookies en sociale media plugins, inclusief met betrekking tot uw communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax en sociale media en met betrekking tot uw bestelling of aankoop, raadpleeg dan ons Algemeen beleid inzake gegevensbescherming.

Een afzonderlijk gegevensbeschermingsbeleid voor aanvragers regelt de verwerking van persoonlijke gegevens van mensen die ervoor kiezen om zich aan te melden via de website “Werken bij Doosan” of andere websites van de Doosan-groep.

 1. ALGEMEEN
  • De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens via cookies en sociale media plugins op de Website is Doosan Industrial Vehicle Europe B.V., Europark Noord 36 A, 9100 Sint-Niklaas, België, met ondernemingsnummer 669.342 (hierna: “Doosan”, “wij”, “wij”, “onze”, “onze”). U kan ons contacteren via e-mail op privacy@doosan-iv.eu.
  • Een verwijzing in dit Cookiebeleid naar bepaalde wetten of voorschriften omvat ook elke wijziging, vervanging of nietigverklaring van deze wetten of voorschriften, met inbegrip van alle daarmee verband houdende uitvoerende beslissingen.
  • Doosan behoudt zich het recht voor om dit Cookiebeleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen, te wijzigen of aan te passen. Dergelijke wijzigingen, veranderingen of aanpassingen zullen via de Website worden gecommuniceerd. Als u de wijzigingen, veranderingen of aanpassingen niet accepteert, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar privacy@doosan-iv.eu. Als wij een dergelijke e-mail van u niet ontvangen binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen in het Cookiebeleid op de Website zijn aangekondigd, wordt u geacht al deze wijzigingen te hebben geaccepteerd.
 2. COOKIES
 • U kunt te allen tijde uw toestemming voor het gebruik van cookies door Doosan intrekken. Om dit recht uit te oefenen, volstaat het om de cookies, die op uw apparaat zijn geplaatst, te verwijderen. Hiervoor wordt u vriendelijk verzocht de desbetreffende instructies van de fabrikant van uw browser te raadplegen, zoals hierboven vermeld.
 1. DOELSTELLINGEN WAARVOOR DOOSAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKT
  • Doosan verwerkt uw persoonsgegevens om statistische analyses uit te voeren, zodat we onze Website, advertenties, producten en diensten kunnen verbeteren of om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
  • Doosan kan uw persoonlijke gegevens ook verwerken met het oog op het behoud van de legitieme belangen van Doosan, zijn filialen en partners of een derde partij indien uw registratie bij of gebruik van de Website kan worden beschouwd als (a) een schending van dit Cookiebeleid of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van een van de websites of voor Doosan of voor de onderliggende systemen van Doosan of een van zijn filialen of onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (c) op enigerlei wijze haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, hatelijk, kwetsend of op enige andere wijze ongepast of illegaal.
  • Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs of als er gegronde verdenkingen bestaan van een onwettige daad of misdrijf door u gepleegd door uw gebruik van een van de Website.
 2. JURIDISCHE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
  • De verwerking van uw persoonsgegevens voor de in artikel 3 hierboven genoemde doeleinden is gebaseerd op een wettelijke verplichting die Doosan moet naleven of op het rechtmatige belang van Doosan of een derde partij.
  • Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor onze legitieme belangen, omvatten deze doeleinden ook de verwerking van uw persoonlijke gegevens:
   • Voortdurende verbeteringen van de Doosan-website, sociale mediakanalen, producten en diensten om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke ervaring hebt;
   • Het beschermen van onze Website, sociale mediakanalen, producten en diensten tegen misbruik en illegale activiteiten;
   • Marketing en promotie van onze producten, diensten, merken en merken en een over het algemeen succesvolle commercialisering van onze producten en diensten.
 1. NAAR WIE STUURT DOOSAN UW GEGEVENS?
  • Doosan vertrouwt op externe verwerkers om u onze websites te leveren en uw persoonlijke gegevens namens ons te verwerken. Deze externe verwerkers mogen uw persoonlijke gegevens alleen namens Doosan verwerken na uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van Doosan.Doosan garandeert dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid zijn geselecteerd en verplicht zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens in acht te nemen.
  • Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met andere entiteiten binnen de Doosan Groep van bedrijven. Wij zullen er echter voor zorgen dat al deze Doosan-entiteiten er zorg voor dragen dat alle verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming is met wat in dit Cookiebeleid is uiteengezet.
  • Doosan stuurt uw persoonlijke gegevens niet op een identificeerbare manier naar derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Doosan kan echter wel geanonimiseerde gegevens sturen naar andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en om de marketing, weergave en verkoop van deze goederen en diensten op maat te maken.

 

 1. LOCATIE EN OVERDRACHT
  • Doosan verwerkt uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 3 hierboven, kunnen wij uw persoonlijke gegevens echter ook doorgeven aan andere entiteiten binnen de Doosan Groep of aan derden die namens ons verwerken buiten de EER. Elke entiteit buiten de EER die uw persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om adequate waarborgen in acht te nemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dergelijke beveiligingen zijn het gevolg van:
   • Het ontvangende land beschikt over wetgeving die kan worden beschouwd als gelijkwaardig aan de bescherming die binnen de EER wordt geboden; of
   • Een contractuele afspraak tussen Doosan en die entiteit. Alle Doosan-entiteiten zijn partij bij een contractuele overeenkomst die gebaseerd is op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie (beschikking C(2004)5721 van de Commissie).
  • Doosan mag geaggregeerde gegevens doorgeven aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zal Doosan ervoor zorgen dat er waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw gegevens en alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die u op grond van de toepasselijke dwingende wetgeving zou kunnen genieten, te waarborgen.
  • Doosan verwerkt uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 3 hierboven, kunnen wij uw persoonlijke gegevens echter ook doorgeven aan andere entiteiten binnen de Doosan Groep of aan derden die namens ons verwerken buiten de EER. Elke entiteit buiten de EER die uw persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om adequate waarborgen in acht te nemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dergelijke beveiligingen zijn het gevolg van:
   • Het ontvangende land beschikt over wetgeving die kan worden beschouwd als gelijkwaardig aan de bescherming die binnen de EER wordt geboden; of
   • Een contractuele afspraak tussen Doosan en die entiteit. Alle Doosan-entiteiten zijn partij bij een contractuele overeenkomst die gebaseerd is op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie (beschikking C(2004)5721 van de Commissie).
   • Doosan mag geaggregeerde gegevens doorgeven aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zal Doosan ervoor zorgen dat er waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw gegevens en alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die u op grond van de toepasselijke dwingende wetgeving zou kunnen genieten, te waarborgen.
 1. KWALITEITSGARANTIES
  • Doosan doet zijn uiterste best om alleen die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in artikel 3 genoemde doelstellingen te bereiken.
  • Uw persoonsgegevens worden slechts verwerkt zolang als nodig is om de in artikel 3 genoemde doeleinden te bereiken of tot het moment dat u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Dit kan betekenen dat u onze Website niet langer geheel of gedeeltelijk kunt gebruiken. Doosan zal uw persoonlijke gegevens anonimiseren wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 3 hierboven, tenzij dat wel het geval is:
   • Een hoger belang van Doosan, of een andere derde partij, om onze persoonlijke gegevens identificeerbaar te houden;
   • Een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel dat Doosan verhindert ze te anonimiseren.
  • Doosan zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal, alsmede tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Personeel van Doosan of zijn externe verwerkers hebben alleen toegang tot de gegevens op een “need-to-know”-basis en zijn onderworpen aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen.
 2. UW RECHTEN
  • U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonlijke gegevens die Doosan over u verwerkt. Doosan behoudt zich het recht voor om administratieve kosten in rekening te brengen voor meerdere volgende verzoeken om toegang die duidelijk worden ingediend voor het veroorzaken van overlast of schade aan Doosan. Elke aanvraag specificeert voor welke verwerkingsactiviteiten u uw recht op toegang wenst uit te oefenen en tot welke gegevenscategorieën u toegang wenst te krijgen.
  • U heeft het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens die onjuist zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Indien u een verzoek om correctie indient, dient uw verzoek vergezeld te gaan van een bewijs van de onjuistheid van de gegevens waarvoor correctie wordt gevraagd.
  • U heeft het recht om te vragen dat uw persoonlijke gegevens worden gewist als deze gegevens niet meer nodig zijn in het licht van de in artikel 3 genoemde doeleinden of als u zich met succes verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door Doosan zal worden beoordeeld op basis van:
  • Dwingende belangen van Doosan of andere derden;
  • Wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die een dergelijke verwijdering kunnen tegenspreken.

In plaats van de verwijdering kunt u ook vragen dat Doosan de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt indien (a) u de juistheid van de gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is, of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de in artikel 3 hierboven genoemde doeleinden.

 • U heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens als u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die met deze bijzondere omstandigheden verband houden en die dit rechtvaardigen. Indien de beoogde verwerking echter als direct marketing kwalificeert, heeft u het recht om u kosteloos en zonder opgave van redenen te verzetten tegen een dergelijke verwerking.
 • U hebt het recht om alle persoonlijke gegevens die u ons in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat van ons te ontvangen.
 • Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar het algemene e-mailadres voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: privacy@doosan-iv.eu. Een verzoek om een recht uit te oefenen zal niet worden geïnterpreteerd als toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens die verder gaat dan wat nodig is voor de behandeling van uw verzoek. In een dergelijk verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor indien nodig. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. Als u het contactformulier gebruikt, kan Doosan u vragen om uw ondertekende bevestiging en bewijs van identiteit.

Doosan zal u onmiddellijk op de hoogte brengen van dit verzoek. Als het verzoek gegrond blijkt te zijn, zal Doosan het zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek inwilligen.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Doosan, kunt u contact opnemen met Doosan via het hierboven vermelde algemene privacy e-mailadres. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.