Algemene beleid inzake gegevensbescherming voor Doosan Industrial Vehicle Europe

Dit algemenee beleid inzake gegevensbescherming (hierna: “privacybeleid”) regelt de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van uw bezoek aan onze website [doosan-iv.eu] (hierna: “website”), uw communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax en sociale media (hierna: “Sociale mediakanalen”; bijv. LinkedIn, Facebook en YouTube).

 

OPMERKING 1: Deze Privacy Policy is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van personen die ervoor kiezen te solliciteren via ons online sollicitatieplatform. De verwerking van persoonsgegevens via het sollicitatieplatform wordt geregeld door een aparte privacyverklaring die beschikbaar wordt gesteld via het platform zelf https://doosaniv.com/eu/nl/kennisgeving-inzake-gegevensbescherming-voor-sollicitanten/

 

NOTE 2: OPMERKING 2: Als u informatie wilt over hoe wij persoonsgegevens verwerken via cookies, sociale plug-ins, pixels en andere soorten trackingtechnologie, wordt u vriendelijk verwezen naar ons Cookiebeleid https://doosaniv.com/eu/ /nl/cookiebeleid/.

 

 1. Algemeen
  • Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Doosan Industrial Vehicle Europe B.V., Europark-Noord 36A, 9100 Sint-Niklaas, België, met ondernemingsnummer 0836669342. (hierna: “Doosan”, “wij”, “wij”, “ons”, “onze”). U kunt contact met ons opnemen via e-mail op privacy@doosan-iv.eu.
  • Elk begrip dat begint met een hoofdletter wordt gedefinieerd door een expliciete verwijzing in dit Privacybeleid. Waar mogelijk, gezien de context, worden enkelvoudige woorden zo geïnterpreteerd dat ook het meervoud eronder valt en vice versa.
  • Wanneer naar bepaalde wetten of voorschriften wordt verwezen, omvat deze verwijzing ook elke wijziging, vervanging of nietigverklaring van deze wetten of voorschriften, met inbegrip van alle daarmee verband houdende uitvoeringsbesluiten.
  • Doosan behoudt zich het recht voor om het Privacybeleid naar eigen goeddunken en van tijd tot tijd aan te passen, te wijzigen of aan te passen. Dergelijke wijzigingen, veranderingen of aanpassingen zullen via de Website worden gecommuniceerd. Als u de wijzigingen, veranderingen of aanpassingen niet accepteert, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar privacy@doosan-iv.eu. Als wij een dergelijke e-mail van u niet ontvangen binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen in het Privacybeleid op onze Website zijn aangekondigd, wordt u geacht al deze wijzigingen ondubbelzinnig te hebben aanvaard.
 2. Soorten persoonlijke gegevens die wij verwerken
  • Telkens wanneer u onze website en social media kanalen gebruikt, verzamelen wij:
   • Technische informatie over het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem
   • Informatie over uw surfgedrag, zoals de duur van uw bezoek, welke links u aanklikt, welke pagina’s u bezoekt en hoe vaak u een pagina bezoekt.
  • Wanneer u het contactformulier op onze Website invult, of contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, fax of social media kanalen, dan verzamelen wij:
   • De basis identiteitsgegevens die u ons meedeelt, zoals naam, e-mail adres, postnummer, telefoonnummer, het bedrijf waarvoor u werkt, uw functie;
   • De inhoud van uw communicatie en de technische details van de communicatie zelf, zoals met wie u aan onze kant correspondeert, en de datum en tijd;
   • Openbaar beschikbare informatie over uw profiel op Social Media Kanalen;
   • Alle andere persoonlijke gegevens die u ons wenst te verstrekken.
  • Alle hierboven genoemde persoonlijke gegevens ontvangen wij rechtstreeks van u. Het kan voorkomen dat wij aanvullende informatie over uw voorkeuren en surfgedrag ontvangen van partners zoals Google en Facebook. Indien u meer informatie wenst over de persoonlijke gegevens die deze partijen over u verwerken en aan anderen ter beschikking stellen, wordt u vriendelijk verzocht hun respectieve privacybeleid te raadplegen:
 1. Doelstellingen voor de verwerking
  • Doosan verwerkt uw persoonlijke gegevens om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie, producten en diensten die u via de Website, e-mail, telefoon, fax en sociale media kanalen aanvraagt.
  • Doosan verwerkt uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, d.w.z. om u gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van Doosan en geselecteerde partners te bieden.
  • Tenzij u een bestaande klant bent die al soortgelijke goederen of diensten van ons heeft gekocht en die wij met ons eigen marketingmateriaal willen benaderen, zal Doosan u alleen communicatie, promoties, aanbiedingen, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon sturen als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van dergelijke communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties.
  • Doosan verwerkt uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan elk redelijk verzoek van bevoegde wetshandhavers of vertegenwoordigers, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of -organen, waaronder bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.
  • Uw persoonlijke gegevens kunnen op eigen initiatief van Doosan worden doorgegeven aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs of als er gegronde verdenkingen bestaan van een onwettige daad of misdaad die u hebt gepleegd door uw registratie bij of gebruik van de Website, onze Social Media Kanalen of andere communicatie met ons.
  • Doosan kan worden verplicht om uw persoonsgegevens te verzamelen en over te dragen aan onze financiële instelling of betalingsdienstaanbieder om uw financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorismebestrijding.
  • Doosan verwerkt uw persoonlijke gegevens om statistische analyses uit te voeren, zodat we onze Website, producten en diensten kunnen verbeteren of nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen.
  • Doosan kan uw persoonsgegevens verwerken om derden te informeren in het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door die derde partij, zelfs als die derde partij buiten de EU is gevestigd.
  • Doosan may process your personal data for the preservation of the legitimate interests of Doosan, our partners or a third party if and when your registration with or use of the Website, Social Media Channels or other communication channels can be considered (a) a violation of any applicable terms of use or the intellectual property rights or any other right of a third party, (b) a threat to the security or integrity of the Website, Social Media Channels or other communication channels, (c) a danger to the Website, Social Media Channels or other communication channels or any of Doosan’s or our subcontractors’ underlying systems due to viruses, Trojan horses, spyware, malware or any other form of malicious code, or (d) in any way hateful, obscene, discriminating, racist, slanderous, spiteful, hurtful or in some other way inappropriate or illegal.
  • Doosan kan uw persoonlijke gegevens verwerken met het oog op het behoud van de legitieme belangen van Doosan, onze partners of een derde partij indien en wanneer uw registratie bij of gebruik van de Website, Social Mediakanalen of andere communicatiekanalen kan worden beschouwd als (a) een schending van de toepasselijke gebruiksvoorwaarden of de intellectuele-eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Website, Sociale-mediakanalen of andere communicatiekanalen, (c) een gevaar voor de Website, Sociale-mediakanalen of andere communicatiekanalen of onderliggende systemen van Doosan of onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op enige wijze haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, racistisch, lasterlijk, kwaadaardig, kwetsend of op enigerlei andere wijze ongeschikt of illegaal.
 2. Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens
  • Voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder de voorwaarden zoals beschreven in artikel 3.3, vraagt Doosan als de verantwoordelijke partij om uw toestemming.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens voor de in artikel 4 en 3.5 genoemde doeleinden is noodzakelijk om Doosan in staat te stellen te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens voor de in de artikelen 1, 3.6, 3.7 en 3.8 genoemde doeleinden is noodzakelijk voor de behartiging van de legitieme belangen van Doosan:
   • Voortdurende verbeteringen aan de Doosanwebsite, sociale mediakanalen, producten en diensten om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke ervaring hebt;
   • Het beschermen van onze website, sociale mediakanalen, producten en diensten tegen misbruik en illegale activiteiten;
   • Marketing en promotie van onze producten, diensten, merken en diensten en een succesvolle commercialisering van onze producten en diensten.

 

 1. Ontvangers
  • Doosan stuurt uw persoonlijke gegevens niet op een identificeerbare manier naar derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U begrijpt echter wel dat als u gebruik maakt van onze Social Mediakanalen, uw persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door de social media-aanbieders.
  • Doosan vertrouwt op externe verwerkers om u de Website te leveren en om uw persoonlijke gegevens namens ons te verwerken. Deze externe verwerkers mogen uw persoonlijke gegevens alleen namens Doosan verwerken na uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van Doosan. Doosan garandeert dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd en verplicht zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens in acht te nemen.
  • Doosan kan uw persoonlijke gegevens delen met andere entiteiten binnen de Doosan bedrijvengroep. Wij zullen er echter voor zorgen dat alle entiteiten van de Doosan-groep ervoor zorgen dat alle verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming is met wat in dit Privacybeleid wordt uiteengezet.
 2. Locatie en overdracht
  • Doosan verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats binnen de EER. Om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor de doeleinden die in artikel 3 hierboven zijn beschreven, kunnen wij uw persoonlijke gegevens echter ook overdragen aan andere entiteiten binnen de Doosan-groep of aan derden die namens ons verwerken en die zich buiten de EER bevinden. Elke entiteit buiten de EER die uw persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om adequate waarborgen in acht te nemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dergelijke beveiligingen zijn het gevolg van:
   • Het ontvangende land met wetgeving die als gelijkwaardig kan worden beschouwd aan de bescherming die binnen de EER wordt geboden; of
   • Een contractuele afspraak tussen Doosan en die entiteit. Alle Doosan-entiteiten zijn partij bij een contractuele overeenkomst die gebaseerd is op de standaardcontractbepalingen van de EG (Beschikking C(2004)5721 van de Commissie.
    • Doosan kan geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens doorgeven aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zal Doosan ervoor zorgen dat er waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen, evenals alle rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens die u zou kunnen genieten onder de toepasselijke dwingende wetgeving.
 1. Kwaliteitsgaranties
  • Doosan doet er alles aan om alleen die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de onder artikel 3 genoemde doelen te bereiken.
  • Uw persoonlijke gegevens worden slechts verwerkt zolang als nodig is om de in artikel 3 van dit Privacybeleid vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment dat u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Merk op dat het intrekken van uw toestemming kan impliceren dat u de Website, Social Media Channels en andere communicatiekanalen niet langer geheel of gedeeltelijk kunt gebruiken. Doosan zal uw persoonlijke gegevens anonimiseren wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 3, tenzij dat wel het geval is:
   • Een hoger belang van Doosan, uw financiële instelling, de betalingsdienstaanbieder of een andere derde partij om uw persoonlijke gegevens identificeerbaar te houden;
   • Een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel dat Doosan verhindert om deze gegevens te anonimiseren.
  • U begrijpt dat een essentieel aspect van onze marketinginspanningen betrekking heeft op het voor u relevanter maken van ons marketingmateriaal. Dit betekent dat Doosan een profiel van u opstelt op basis van relevante kenmerken zoals beschreven in artikel 2 en dit profiel vervolgens gebruikt om u te voorzien van communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties over producten en diensten die u kunnen interesseren.
  • Doosan zal de juiste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal, alsmede tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Personeel van Doosan of onze externe verwerkers hebben alleen toegang tot de gegevens op een “need-to-know”-basis en onder voorbehoud van strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging alleen inspanningsverplichtingen zijn die nooit kunnen worden gegarandeerd.
  • Als u geregistreerd bent voor het ontvangen van communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen, kunt u uw voorkeuren voor het ontvangen van dergelijke communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties wijzigen door te surfen naar ons Preferentiecentrum.
 2. Your rights
  • U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonlijke gegevens die Doosan over u verwerkt. Doosan behoudt zich het recht voor om administratieve kosten in rekening te brengen voor meerdere volgende verzoeken om toegang die duidelijk worden ingediend voor het veroorzaken van overlast of schade aan Doosan.
  • U heeft het recht om te vragen dat uw persoonlijke gegevens die onjuist zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Indien een verzoek om correctie wordt ingediend, dient dit verzoek vergezeld te gaan van een bewijs van het gebrekkige karakter van de gegevens waarvoor correctie wordt gevraagd.
  • U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, in welk geval artikel 4 van toepassing is.
  • U heeft het recht om te vragen dat uw persoonlijke gegevens worden gewist als deze niet meer nodig zijn in het licht van de in artikel 3 genoemde doeleinden of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door Doosan zal worden afgewogen tegen:
   • Dwingende belangen van Doosan, uw financiële instelling, de betalingsdienstaanbieder of een andere derde partij;
   • Wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die een dergelijke schrapping kunnen tegenspreken.

In plaats van de verwijdering kunt u ook vragen dat Doosan de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt indien en wanneer (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de onder artikel 3 genoemde doeleinden, maar u ze nodig hebt om u te verdedigen in een gerechtelijke procedure.

 • U hebt het recht u te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen in verband met zijn specifieke omstandigheden zijn die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Indien de beoogde verwerking echter als direct marketing kwalificeert, heeft u het recht om u kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.
 • U hebt het recht om alle persoonlijke gegevens die u ons in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat van ons te ontvangen.
 • Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@doosan-iv.eu. Een e-mail met het verzoek om een recht uit te oefenen, mag niet worden opgevat als toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens die verder gaat dan wat nodig is voor de behandeling van uw verzoek. In een dergelijk verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor, indien nodig. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. Als u het contactformulier gebruikt, kan Doosan u vragen om uw ondertekende bevestiging en bewijs van identiteit.

Doosan zal u onmiddellijk op de hoogte brengen van dit verzoek. Als het verzoek gegrond blijkt te zijn, zal Doosan het zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek inwilligen.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Doosan, kunt u altijd contact opnemen met Doosan via het in dit artikel vermelde e-mailadres. Als u niet tevreden blijft over het antwoord van Doosan, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit